THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT MÔI TRƯỜNG NGÀNH NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI

27 tháng 2, 2009

HIAC PharmSpec 2, SoftwarePhần mềm PharmSpec Version 2
Liên kết hoạt động với máy đếm hạt và lấy mẫu của HIAC như hệ thống thu thập và phân tích dữ liệu. Ứng dụng trên nền Window để thu thập và phân tích dữ liệu dùng cả chuẩn đặc biệt do người sử dụng quy định và các quy trình chuẩn.
Sao lưu mạng và lưu trữ dữ liệu
Hỗ trợ 21 CFR theo quy định tại phần 11
USP<788>, compendial tests EP, JP, hay KP

Compendial tests USP, EP, JP và KP
Compendial tests từ USA, Europe, Japan và Korea có sẵn. Phần mềm PharmSpec cho phép quản trị hệ thống để điều khiển các dữ liệu đi vào của người sử dụng tới test liên quan theo yêu cầu của họ

Bảo mật cho duy nhất User-ID:
PharmSpec sử dụng phương pháp 2 yếu tố nhận diện bao gồm user ID, mật mã và tên khai báo. Chỉ có tên khai báo xuất hiện trên màn hình thông báo, tăng độ bảo mật bằng cách hạn chế mã truy cập được biết đến.

Audit trials:

Theo dõi người cập nhật dữ liệu và thời điểm cũng như các hoạt động tự động của hệ thống. Xem lại và tìm kiếm dữ liệu theo loại hoạt động, ngày tháng đặc biệt hoặc tên người sử dụng. Thông tin có thể in ra nhưng không thể thay đổi hoặc loại bỏ.

Bảo mật dữ liệu cơ sở:
Dữ liệu cơ sở SQL được bảo vệ để ngăn cấm sự xâm nhập hay thay đổi của người vận hành. Các tính năng sao lưu và giữ số liệu được cung cấp cho dữ liệu cơ sở cho phép phục hồi nhanh chóng dữ liệu trong trường hợp máy hay ổ cứng bị hỏng

Hỗ trợ mạng:
Thiết lập kết nối mang để điều khiển máy in khi được yêu cầu.

Không có nhận xét nào: